Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Versie: September 2021

Wie zijn wij

Alegria Health BV
Melchiorstraat 19
2064 LS Spaarndam, Nederland

Email: info@alegriahealthsupport.com

Tel.: +31 6 33371238
Helpdesk: 085-0130069

KvK: 73273368
BTW: NL11RABO0337034893

Definities

 • Algemene voorwaarden: deze voorwaarden zoals van toepassing op onze diensten;
 • Consument: de natuurlijke persoon die de diensten van de ondernemer en aanbieders afneemt en daarbij niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Ondernemer: Hoegezondbenik.nu zoals beheerd door Alegria Health B.V. en de daaraan gelieerde digitale inhoud en/of aangeboden diensten op afstand;
 • Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon wiens aanbod op het platform van de ondernemer is weergegeven, inclusief voor zover die daarbij gebruik maakt van de door ondernemer verschafte functionaliteiten voor de totstandkoming van een overeenkomst met de consument;
 • Aanbod: het weergegeven aanbod voor zover dat betrekking heeft op de dienstverlening van een aanbieder en de consument uitnodigt daarop in te gaan.
 • Platform: de door ondernemer beheerde en beschikbaar gestelde website en daaraan aangesloten of verbonden functionaliteiten en/of dienstverlening;
 • De overeenkomst; een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Opdracht: de opdracht van de consument aan de ondernemer tot uitvoer van de overeenkomst met betrekking tot de dienstverlening van de ondernemer;
 • Wij, ons, onze: de ondernemer en zijn dienstverlening in de zin van deze algemene voorwaarden.

Onze dienstverlening

Alegria Health (Hoegezondbenik.nu) is een interactief platform dat consumenten faciliteert in het vinden en boeken van de diensten van aanbieders. Onze dienstverlening bestaat uit het beschikbaar stellen van de volledige inhoud van ons platform, waaronder een informatieportaal, keuzehulp, zoekmodule en gerelateerde functies. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan zowel consumenten als aanbieders tot gebruik van onze beschikbaarheidskalender, boekings- en betaalmodule, waarmee het eenvoudiger wordt tot een overeenkomst te komen.
Dit alles onder toezicht van een medisch professional met BIG registratie/AGB Code : 03002915, AFC (Bas) de Cock KNO-arts

Gebruik van de boekings- en/of betalingssystemen impliceert niet dat wij op enige wijze partij zijn bij de uiteindelijke overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. De aanbieders zijn nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de geldigheid, inhoud, strekking en uitvoering van het door hen gedane aanbod. Onze dienstverlening strekt zich nadrukkelijk niet tot het zelf aanbieden, afnemen of anderszins uitvoeren of verkopen van coronavirus tests. Wij zijn slechts partij bij overeenkomst(en) met betrekking tot ons platform of onze dienstverlening als zodanig.

Art. 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de consument en de ondernemer met betrekking tot de dienstverlening van de ondernemer, waaronder gebruik van het platform en boekings- en betalingssystemen. Gebruik van onze dienstverlening impliceert acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Onafhankelijk van deze algemene voorwaarden zijn op iedere overeenkomst tussen een aanbieder en consument ook de door de aanbieder gehanteerde voorwaarden van toepassing. Deze zullen voorafgaand aan de boeking, tezamen deze algemene voorwaarden, aan de consument in elektronische en duurzame vorm beschikbaar worden gesteld.

Art. 2 – Het aanbod

Ieder aanbod, voor zover dat betrekking heeft op de diensten van een aanbieder, is in zijn geheel afkomstig van die aanbieder. Daaronder is inbegrepen:

 • de beschikbaarheid van de test,
 • de tijd, datum en locatie van afname,
 • de inhoud, betrouwbaarheid en communicatie van de resultaten, en
 • de voorwaarden en overige eigenschappen van de geadverteerde dienstverlening in brede zin.

Het weergegeven aanbod geldt nadrukkelijk slechts als uitnodiging tot het doorlopen van het daarvoor ingerichte boekingsproces. Indien een aanbieder geen gebruik maakt van de daarvoor beschikbare beschikbaarheidskalender, boekings- en/of betalingsfunctie is het enige geldige aanbod zoals dat is weergegeven op de website van de aanbieder zelf.

Art. 3 – De overeenkomst

Bij het aangaan van een boeking gaat de consument in op het door de aanbieder gedane aanbod en komt een overeenkomst tot stand met de ondernemer. Deze overeenkomst strekt zich tot uitvoering van de dienstverlening zoals kenbaar gemaakt door de aanbieder, conform de daarvoor gestelde voorwaarden.

Indien de consument ook gebruik maakt van de aangesloten boekings- of betaalsystemen komt tevens een overeenkomst tot stand met de ondernemer. Deze overeenkomst strekt zich uitsluitend tot een opdracht van de consument aan de ondernemer tot communicatie van het boekingsverzoek aan de aanbieder en/of verwerking van de daaraan verbonden betaling.

Voor ontvangst, uitvoer en verwerking van de betaling kan de ondernemer gebruik maken van een derde betalingsverwerker. In dit geval komt tevens een overeenkomst tot stand tussen de consument en deze derde betalingsverwerker, conform de daarvoor geldende voorwaarden.

Art. 4 – De boeking

Een boekingsverzoek komt tot stand op het moment dat de consument, na kennisname van de daarvoor geldende voorwaarden, de gewenste boeking heeft bevestigd. Een boekingsverzoek gaat over in een definitieve boeking zodra aan de daaraan verbonden voorwaarden is voldaan, zoals het uitvoeren van een betaling indien vereist, en de boeking is bevestigd door de aanbieder. Aan een niet bevestigde boeking kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 5 – De betaling

Betalingen kunnen worden uitgevoerd en verwerkt door een door de ondernemer gekozen derde betalingsverwerker. Deze betalingsverwerker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uitvoer van deze opdracht. Op de opdracht tot verwerking van de betaling zijn de voorwaarden van de betalingsverwerker mede van toepassing. Na ontvangst en bevestiging van de betaling zal de ondernemer zorg dragen voor de correcte uitvoer en communicatie hiervan jegens de consument en aanbieder.

Art. 6 – Annuleringen of wijzigingen

Bevestigde boekingen kunnen slechts binnen de eerste 24 uur na bevestiging worden geannuleerd bij de aanbieder, behoudens andersluidend beding in de voorwaarden van de aanbieder of voor zover dit strijd oplevert met de wet en de redelijkheid of billijkheid.

Tot het moment van bevestiging door de aanbieder kan een boeking nog op verzoek van de consument worden geannuleerd door de ondernemer. Wordt een boeking bevestigd voordat de ondernemer het verzoek tot annulering heeft verwerkt dan wordt deze alsnog definitief en zal deze moeten worden geannuleerd door de aanbieder. Het risico op tijdige melding bij en verwerking van een annulering door de ondernemer ligt nadrukkelijk bij de consument.

Ieder verzoek strekkend tot annulering of herroeping van een bevestigde boeking dient de consument direct aan de aanbieder te richten.

Wijzigingen van bevestigde boekingen zijn onder voorbehoud van de voorwaarden of goedkeuring van de geboekte aanbieder. Ieder verzoek tot wijziging van de boeking dient de consument direct aan de aanbieder van de gedane boeking te richten. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de communicatie of goedkeuring van een annulerings- of wijzigingsverzoek aan de aanbieder.

De ondernemer houdt zich het recht voor om boekingen, voordat deze zijn bevestigd door de aanbieder, zonder opgaaf van reden te annuleren en over te gaan op restitutie van eventueel ontvangen betalingen.

Art. 7 – Restitutie

Restitutie van bevestigde boekingen is de verantwoordelijkheid van de geboekte aanbieder. Na goedkeuring van de annulering zal deze conform de daarvoor overeengekomen voorwaarden overgaan tot restitutie.

Restitutie van door de ondernemer ontvangen onverschuldigde betalingen, zoals in het geval van geannuleerde boekingen en/of fouten of storingen in het betalings- of boekingsproces, zullen met bekwame spoed, doch niet later dan 14 dagen na ontdekking, worden gerestitueerd.

Art. 8 – Aansprakelijkheid

Ondanks de door ons betrachte zorgvuldigheid bij het uitvoeren van onze dienstverlening kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de handelingen van de door ons weergegeven aanbieders. Wij wijzen dan ook nadrukkelijk enige aansprakelijkheid af voor handelingen verricht door deze aanbieders.

Het is nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de consument een oordeel te vellen over de betrouwbaarheid of inhoud van de dienstverlening van de aanbieders. Het is niet de plicht van de ondernemer de consument te voorzien van informatie niet verstrekt door aanbieders zelf. Bij twijfel dient de consument zelf onderzoek te verrichten, de ondernemer is niet aansprakelijk voor handelingen voortvloeiend uit door aanbieders gepresenteerde informatie.

Wij kunnen niet instaan voor de inhoud of uitvoering van het door aanbieders gedane aanbod en zijn nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. Om deze reden wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor schade die middelijk of onmiddelijk het gevolg is van de overeenkomst tussen de consument en een aanbieder.

Indien de ondernemer toerekenbaar tekort schiet bij uitvoer van haar overeenkomst met een consument is zij slechts aansprakelijk voor de waarde van de overeengekomen diensten.

Art. 9 – Klachten

In het geval van een geschil of onenigheid over de dienstverlening van de ondernemer, dient de consument dit binnen een redelijke periode schriftelijk aan de ondernemer mede te delen. Ieder geschil zal in de eerste plaats in de minne worden beslecht.

Voor klachten over de dienstverlening van de aanbieders dient de consument zich in de eerste plaats tot deze te richten. Bij tekortschieten van de aanbieder bij beslechting kan dit worden meegedeeld aan de ondernemer, zodat deze onderzoek kan verrichten en bij ernstig en/of herhaaldelijk tekortschieten van de aanbieder zijn aanbod van het platform zal verwijderen.

Klacht Alegria Health

Een klacht over Alegria Health? Lees hier de klachtenprocedure. Een klacht over een afgenomen coronatest, of een klacht over het contact met de Alegria health is niet leuk. Zo ook het proces om deze klacht kenbaar te maken. Alegria Health wilt graag de klachten in kaart brengen.

klacht indienen

Het willen indienen van een klacht over Alegria Health kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht zijn:

 • U bent niet tevreden over het plannen, veranderen of annuleren van een testafspraak.
 • U voelt zich niet serieus genomen door Alegria Health.
 • Alegria Health verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • Alegria Health heeft een verkeerde handeling bij u uitgevoerd.
 • Alegria Health weigert een handeling bij u te doen.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door Alegria Health.
 • U wordt niet (door)verbonden met Alegria Health.
 • Alegria Health verstrekt u onbegrijpelijke of verkeerde informatie.

Klacht coronatest

Een klacht over een coronatest? Bijvoorbeeld een klacht over de afname van de coronatest? Of over het informeren van de uitslag? Geef de klacht van de coronatest door.

Waar kan ik een klacht indienen?

Waar kan ik een klacht indienen? Ik heb een klacht over Alegria Health, wat kan ik doen? Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het door wat u met de klacht wilt bereiken. Is dit een excuus? Wilt u herhaling bij anderen voorkomen? Of wilt u een letselschadevergoeding? De aard en het doel van de klacht moet u duidelijk aangeven bij het indienen van de klacht over Alegria Health.

De klacht kunt u indienen via het mailadres: info@alegriahealthsupport.com

Voor vragen over de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris:
Peter Lenen, peter@alegriahealtsupport.com

Tel: 0855801842

Art. 10 – Overige bepalingen

De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te onaangekondigd te wijzigen.

Mocht een beding of onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Art. 11 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden, alsmede beslechting van eventuele geschillen of procedures voortvloeiend daaruit, worden beheerst door Nederlands recht.

 

General Conditions

Version:  September 2021

Who are we?

Alegria Health BV
Melchiorstraat 192064 LS Spaarndam, the Netherlands

Email: info@alegriahealth.com
Helpdesk: info@alegriahealthsupport.com

Tel.085-0130069

Chamber of Commerce: 73273368
VAT: NL11RABO0337034893

definitions

 • Terms and Conditions: these terms and conditions as applicable to our services;
 • Consumer: the natural person who purchases the services of the entrepreneur and providers and does not act for purposes related to his trade, business, craft or professional activity;
 • Entrepreneur: Hoegezondbenik.nu as managed by Alegria Health B.V. and the related digital content and/or services at a distance;
 • Provider: the natural or legal person whose offer is displayed on the platform of the entrepreneur, including insofar as it makes use of the functionalities provided by the entrepreneur for the conclusion of an agreement with the consumer;
 • Offer: the offered offer insofar as this relates to the services of a provider and invites the consumer to respond to this.
 • Platform: the website managed and made available by the entrepreneur and associated or related functionalities and/or services;
 • The agreement; an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and/or services in connection with a distance contract and these goods, digital content and/or services are provided by the entrepreneur or by a third party on the basis of an agreement between that third party and the entrepreneur;
 • Assignment: the order of the consumer to the entrepreneur to execute the agreement with regard to the services of the entrepreneur;
 • We, us, our: the entrepreneur and his services within the meaning of these general terms and conditions.

Our services

Alegria Health (Hoegezondbenik.nu) is an interactive platform that facilitates consumers in finding and booking the services of providers. Our services consist of making the entire content of our platform available, including an information portal, choice help, search module and related functions. In addition, we offer the possibility for both consumers and providers to use our availability calendar, booking and payment module, which makes it easier to reach an agreement. All this under the supervision of a medical professional with BIG registration/AGB Code : 03002915, AFC (Bas) de Cock ENT doctor

Use of the booking and/or payment systems does not imply that we are in any way a party to the final agreement between the consumer and the provider. The providers are explicitly responsible for the validity, content, scope and execution of the offer they make. Our services explicitly do not extend to the self-offering, purchase or otherwise execution or sale of coronavirus tests. We are only a party to agreement(s) with regard to our platform or our services as such.

Article. 1 – Applicability of general terms and conditions

These general terms and conditions apply to any agreement between the consumer and the entrepreneur with regard to the services of the entrepreneur, including use of the platform and booking and payment systems. Use of our services implies acceptance of these general terms and conditions.

Regardless of these general terms and conditions, any agreement between a provider and the consumer is also subject to the terms and conditions applied by the provider. These will be made available to the consumer in electronic and sustainable form prior to the booking, together these general terms and conditions.

Article. 2 – The offer

Any offer, insofar as it relates to the services of a provider, comes in its entirety from that provider. This includes:

 • the availability of the test,
 • the time, date and location of purchase,
 • the content, reliability and communication of the results;
 • the terms and other characteristics of the advertised services in a broad sense.

The offer shown explicitly only counts as an invitation to go through the booking process set up for this purpose. If a provider does not use the available availability calendar, booking and/or payment function, the only valid offer as shown on the provider’s website itself is.

Article. 3 – The agreement

When entering into a booking, the consumer responds to the offer made by the provider and an agreement is concluded with the entrepreneur. This agreement extends to the performance of the services as made known by the provider, in accordance with the conditions set for this purpose.

If the consumer also uses the affiliated booking or payment systems, an agreement is also concluded with the entrepreneur. This agreement only extends to an order from the consumer to the entrepreneur to communicate the booking request to the provider and/or processing the associated payment.

For receipt, export and processing of the payment, the entrepreneur can use a third-party payment processor. In this case, an agreement is also concluded between the consumer and this third party payment processor, in accordance with the applicable conditions.

Article. 4 – The booking

A booking request is made at the moment that the consumer has confirmed the desired booking, after taking note of the applicable conditions. A booking request will be made to a final booking as soon as the associated conditions are met, such as making a payment if required, and the booking has been confirmed by the provider. No rights can be derived from an unconfirmed booking.

Article. 5 – Payment

Payments can be made and processed by a third party payment processor chosen by the entrepreneur. This payment processor is solely responsible for the execution of this order. The terms and conditions of the payment processor also apply to the order for processing the payment. After receipt and confirmation of the payment, the entrepreneur will take care of the correct execution and communication thereof towards the consumer and provider.

Art. 6 – Annuleringen of wijzigingen

Confirmed bookings can only be cancelled within the first 24 hours after confirmation from the provider, unless otherwise stipulated in the terms and conditions of the provider or insofar as this constitutes a conflict with the law and reasonableness or fairness.

Until the moment of confirmation by the provider, a booking can still be cancelled by the entrepreneur at the request of the consumer. If a booking is confirmed before the entrepreneur has processed the request for cancellation, it will still become final and will have to be cancelled by the provider. The risk of timely notification and processing of a cancellation by the entrepreneur is explicitly with the consumer.

Any request for cancellation or withdrawal of a confirmed booking must be addressed directly to the provider.

Changes to confirmed bookings are subject to the terms or approval of the booked provider. Any request to change the booking must be addressed directly to the provider of the booking made. The entrepreneur is not responsible for the communication or approval of a cancellation or change request to the provider.

The entrepreneur reserves the right to cancel bookings, before these have been confirmed by the provider, without giving any reason and to proceed to a refund of any payments received.

Article. 7 – Refund

Refund of confirmed bookings is the responsibility of the booked provider. After approval of the cancellation, it will refund in accordance with the agreed conditions.

Refund of undue payments received by the entrepreneur, such as in the case of cancelled bookings and/or errors or malfunctions in the payment or booking process, will be refunded expeditiously, but no later than 14 days after discovery.

Article. 8 – Liability

Despite the care we have taken in the performance of our services, we cannot in any way guarantee the actions of the providers we represent. We therefore expressly reject any liability for actions performed by these providers.

It is explicitly the consumer’s own responsibility to make a judgement about the reliability or content of the services provided by the providers. It is not the obligation of the entrepreneur to provide the consumer with information not provided by providers themselves. In case of doubt, the consumer must carry out his own research, the entrepreneur is not liable for actions resulting from information presented by providers.

We cannot guarantee the content or execution of the offer made by providers and are explicitly not a party to the agreement between the consumer and the provider. For this reason, we disclaim any liability for damage that is indirectly or immediately the result of the agreement between the consumer and a provider.

If the entrepreneur is imputably short of executing its agreement with a consumer, it is only liable for the value of the agreed services.

Article. 9 – Complaints

In the event of a dispute or disagreement about the services of the entrepreneur, the consumer must inform the entrepreneur in writing within a reasonable period of time. Any dispute will be settled amicably in the first place.

For complaints about the services provided by the providers, the consumer should first of all address them. In the event of a failure of the provider in the event of a settlement, this can be communicated to the entrepreneur, so that he can carry out research and in the event of serious and/or repeated failure of the provider to remove his offer from the platform.

Complaint Alegria Health

A complaint about Alegria Health? Read the complaints procedure here. A complaint about a corona test taken, or a complaint about the contact with the Alegria health is not nice. This includes the process of making this complaint known. Alegria Health would like to map out the complaints.

Complaint

Wanting to file a complaint about Alegria Health can arise from various causes. Examples of a complaint are:

 • You are not satisfied with scheduling, changing or cancelling a test appointment.
 • You don’t feel taken seriously by Alegria Health.
 • Alegria Health does not provide you with the care you expect.
 • Alegria Health has performed a wrong action on you.
 • Alegria Health refuses to do an action to you.
 • You have been treated rudely or treated by Alegria Health.
 • You will not be connected to Alegria Health.
 • Alegria Health provides you with incomprehensible or incorrect information.

Complaint corona test

A complaint about a corona test? For example, a complaint about the taking of the corona test? Or about informing the results? Pass on the complaint of the corona test.

Where can I file a complaint?

You can submit the complaint via the e-mail address: info@alegriahealthsupport.com

For questions about the complaints procedure, please contact our Complaints Officer:
Peter Lenen, peter@alegriahealtsupport.com

Tel: 0855801842

Article. 10 – Other provisions

The entrepreneur reserves the right to change these general terms and conditions at any time unannounced.

If a term or part of these general terms and conditions is declared invalid, this does not affect the validity of the other provisions.

Article. 11 – Applicable law

These general terms and conditions, as well as the settlement of any disputes or proceedings arising therefrom, are governed by Dutch law.