Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement Alegria Health BV Nederland B.V.
Versie 21 januari 2023

Dit is het privacy statement van Alegria Health BV, een handelsnaam van besloten vennootschap met gewone structuur Alegria Health BV Nederland B.V., hierna: ALEGRIA HEALTH BV.
ALEGRIA HEALTH BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73273368 en is gevestigd aan de Melchiorstraat 19, Spaarndam. In dit document wordt uitgelegd hoe Alegria Health BV omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht ALEGRIA HEALTH BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verschillende activiteiten:

ALEGRIA HEALTH BV verricht verschillende activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Activiteiten zijn:

 • het uitvoeren van corona testen (evt in opdracht van Dienst Testen. Deze testen kunnen worden gebruikt voor Testen voor Toegang.)
 • het uitvoeren van Health Checks
 • Het organiseren van symposia/events waarbij deelnemers zich online moeten inschrijven.

Veel van de informatie in dit privacy statement is ook van toepassing op deze activiteit, een deel niet. We informeren u daarom apart over de verwerking van uw persoonsgegevens voor Testen voor Toegang onder het volgende kopje en testen voor de GGD onder het daaropvolgende kopje.

Testen voor Covid/Health Checks

Voor Testen voor Covid/Health Checks verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • Naam;
 • Email-adres
 • Uitslag test
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • Medische gegevens;
 • IP-adres;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

U vult deze gegevens in op o.a website www.bookyourcovidtest.com. Alleen de testuitslag is een gegeven dat wij zelf toevoegen.

De gegevens verwerken wij op basis van de grondslag toestemming. U heeft toestemming gegeven om een testafspraak te maken. U heeft toestemming gegeven om de test uit te voeren zodat een testresultaat kan worden verkregen. Dit betekent ook dat u te allen tijde de toestemming kunt intrekken. U leest hieronder bij “rechten van betrokkenen” en bij “contact”. Het gevolg van intrekken van uw gegevens is dat uw testafspraak geen doorgang kan vinden of indien u op een later moment uw toestemming intrekt dan kunt u ook geen gebruik maken van de testuitslag.

Wij delen het testresultaat met u, dit gaat als volgt:

In geval van een positief testresultaat delen wij uw persoonsgegevens inclusief testresultaat, met onze arts en met de GGD. U ontvangt vervolgens via ZorgMail (een beveiligde manier van email versturen) de testuitslag en nadere informatie over wat te doen in uw situatie. U wordt gebeld door onze arts.

In geval van een negatief testresultaat ontvangt u via SMS en email de testuitslag.

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens zijn ook derden betrokken. Dit kan tijdelijk personeel zijn om te helpen met het uitvoeren en verwerken van testen, ict-dienstverleners voor onze systemen en artsen om toe te zien op het testen. Indien deze derden verwerkers zijn dan hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten en is gezorgd dat er een geheimhoudingsplicht geldt. Indien deze derden, zoals bijvoorbeeld de arts, geen verwerker is dan voldoet deze zelfstandig aan alle nodige eisen en maatregelen die ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij bewaren uw persoonsgegevens 1 jaar bij een positieve test.
Wij bewaren uw persoonsgegevens 4 weken bij een negatieve test.

Inschrijven Symposium/Event

Voor inschrijving voor symposium/event verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • Naam;
 • Email-adres
 • Telefoonnummer;
 • Registratie-nummer;
 • IP-adres;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens verwerken wij op basis van de grondslag toestemming. U heeft toestemming gegeven om u in te schrijven voor een congres/symposium/event zodat er bijvoorbeeld registratie punten toegekend kunnen worden na deelname, registratie, handtekening. U heeft toestemming gegeven om deel te nemen zodat de betreffende registratiepunten toegekend kunnen worden aan uw persoonlijke gegevens. Dit betekent ook dat u te allen tijde de toestemming kunt intrekken. U leest hieronder bij “rechten van betrokkenen” en bij “contact”. Het gevolg van intrekken van uw gegevens is dat uw punten niet toegekend worden.

Verkrijging persoonsgegevens (algemeen)

Indien u gebruik maakt van de diensten van ALEGRIA HEALTH BV, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan ALEGRIA HEALTH BV, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Categorieën persoonsgegevens
ALEGRIA HEALTH BV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Contact- en NAW-gegevens;
• BSN-nummer;
• Paspoortnummer;
• Nationaliteit;
• Geslacht;
• Uitslag test
• Telefoonnummer;
• Geboortedatum;
• Medische gegevens;
• IP-adres;
• Betalingsgegevens;
• Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door ALEGRIA HEALTH BV verwerkt worden, hebben ten doel om:
• Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
• Het inplannen van een afspraak;
• Het uitvoeren van onze diensten;
• Verbeteren van de dienstverlening;
• Het verrichten van betalingen;
• Nakomen van wettelijke verplichtingen
• Het doen van marketing en communicatie uitingen;
• Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
• Het versturen van nieuwsbrieven;
• Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang.
Uw medische persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt, opgeslagen en bewaard op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het verstrekken van informatie aan u over actualiteiten of wijzigingen in onzer dienstverlening.

Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die ALEGRIA HEALTH BV biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.
Medische persoonsgegevens worden conform de Nederlandse wet- en regelgeving opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door ALEGRIA HEALTH BV verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
ALEGRIA HEALTH BV deelt persoonsgegevens sec Alegria Health BV met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op ALEGRIA HEALTH BV kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:
GGD (bij een positieve Covid uitslag), ten behoeve van het gerechtvaardigde belang en op grond van een wettelijke verplichting. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn de contact- en NAW-gegevens.

Beveiliging van Persoonsgegevens
ALEGRIA HEALTH BV neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
Recht op gegevenswisseling;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wisseling van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met ALEGRIA HEALTH BV.
In sommige gevallen heeft u recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan ALEGRIA HEALTH BV, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan ALEGRIA HEALTH BV over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. ALEGRIA HEALTH BV staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een Alegria Health BV vordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop ALEGRIA HEALTH BV met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via info@alegriahealthsupport.com.
ALEGRIA HEALTH BV zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:
Contactgegevens algemeen | Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen Privacy Statement
ALEGRIA HEALTH BV kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Toepasselijk recht
• Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sacha Goossens, info@alegriahealth.com 0633371238.
• Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer:
Margaret Krijnen, info@alegriahealtsupport.com 0855801842.

Cookieverklaring
ALEGRIA HEALTH BV maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. ALEGRIA HEALTH BV mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die ALEGRIA HEALTH BV gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).
Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van ALEGRIA HEALTH BV worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat ALEGRIA HEALTH BV informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via .

Gebruik social media
ALEGRIA HEALTH BV maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook (Instagram), Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst ALEGRIA HEALTH BV u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sacha Goossens, info@alegriahealth.com 0633371238.

Privacy Statement

Privacy Statement Alegria Health BV Nederland B.V.
Version 21 January 2023

This is the privacy statement of Alegria Health BV, a trade name of private company with ordinary structure Alegria Health BV Nederland B.V., hereinafter: ALEGRIA HEALTH BV. ALEGRIA HEALTH BV is registered with the Chamber of Commerce under number 73273368 and is located at Melchiorstraat 19, Spaarndam. This document explains how Alegria Health BV handles the processing of your personal data. When processing your personal data, ALEGRIA HEALTH BV exercises the greatest possible care.

Various activities:

ALEGRIA HEALTH BV performs various activities in which personal data are processed. Activitiesare :

 • carrying out corona tests, possibly on behalf of the Testing Service. These tests can be used for Testing for Access.
 • performing Health Checks
 • Organizing symposia/events where participants have to register online.

Much of the information in this privacy statement also applies to this activity, some of it does not. We therefore inform you separately about the processing of your personal data for Testing for Access under the following heading and testing for the GGD under the next heading.

Testing for Covid/Health Checks

For Testing for Covid/Health Checks , we collect the following data from you:

 • Name;
 • Email address
 • Test results
 • Telephone number;
 • Date of birth;
 • Social security number;
 • Medical data;
 • IP address;
 • Other personal data provided by you yourself.

You fill in this information on, among other things, website www. bookyourcovidtest.com. Only the test result is a fact that we add ourselves.

We process the data on the basis of consent. You have given permission to make a test appointment. You have given permission to perform the test so that a test result can be obtained. This also means that you can withdraw consent at any time. You can read below under “rights of data subjects” and under “contact”. The consequence of withdrawing your data is that your test appointment cannot take place or if you withdraw your consent at a later time, you will not be able to use the test result.

We share the test result with you, this goes as follows:

In the event of a positive test result, we share your personal data including test result with our doctor and with the GGD. You will then receive the test results and further information about what to do in your situation via ZorgMail (a secure way of sending email). You will be called by our doctor.

In case of a negative test result, you will receive the test result via SMS and email.

Third parties are also involved in the processing of your personal data. This may include temporary staff to help with the execution and processing of tests, ICT service providers for our systems and doctors to supervise the testing. If these third parties are processors, we have concluded a processing agreement and it has been ensured that a duty of confidentiality applies. If these third parties, such as the doctor, are not processors, they will independently comply with all the necessary requirements and measures that ensure that your personal data are processed in accordance with the General Data Protection Regulation.

We store your personal data for 1 year in the event of a positive test. We store your personal data for 4 weeks in the event of a negative test.

Register Symposium/Event

For registration for symposium/event we collect the following data from you:

 • Name;
 • Email address
 • Telephone number;
 • Registration number;
 • IP address;
 • Other personal data provided by you yourself.

We process the data on the basis of consent. You have given permission to register for a conference/symposium/event so that, for example, registration points can be awarded after participation, registration, signature. You have given permission to take theel so that the relevant registration points can be awarded to your personal data. This also means that you can withdraw consent at any time. You can read below under “rights of data subjects” and under “contact”. The consequence of withdrawing your data is that your points will not be awarded.

Acquisition of personal data (general)

If you use the services of ALEGRIA HEALTH BV, you provide a number of personal data to ALEGRIA HEALTH BV yourself, or personal data will be obtained from you in the context of the agreement. Personal data is understood to mean all data relating to identified or identifiable natural person. Categories of personal data ALEGRIA HEALTH BV processes the following categories of personal data:

Contact and name and address details;

 • Social security number;
 • Passport number;
 • Nationality;
 • Gender;
 • Test result
 • Telephone number;
 • Date of birth;
 • Medical data;
 • IP address;
 • Payment details;
 • Other personal data provided by you yourself.

Purpose of the processing
The purpose of the personal data processed by ALEGRIA HEALTH BV is to:

Contact you to inform you about the services you have purchased and the execution thereof;

 • To schedule an appointment;
 • To perform our services;
 • To improve the service;
 • To make payments;
 • To comply with legal obligations
 • To carry out marketing and communication;
 • To improve the website by means of analysis of visitor behavior on the website;

Sending newsletters;

Data exchange with third parties for the purpose of the execution of the service.

Basis of processing The processing of personal data is only possible on the basis of the following principles: (i) legal obligation, (ii) execution of the agreement, (iii) obtained (explicit) consent from the data subjects, and (iv) legitimate interest. Your medical personal data will only be processed, stored and stored on the basis of your explicit consent. Your personal data will be processed because this is necessary for the execution of the agreement between you and us. In addition, personal data may be processed for another legitimate interest, such as providing you with information about current events or changes in our services.

Personal data about you may also be processed by visiting the website if you have given permission for this.

The processing of your personal data is necessary to be able to perform the services. The services offered by ALEGRIA HEALTH BV cannot be fully performed without the processing of your personal data. If your explicit consent is required for specific purposes with regard to the personal data, you must give separate permission for this. Medical personal data is stored in accordance with Dutch laws and regulations.

Automated decision-making
There is no question of automated decision-making.

Retention period
The personal data processed by ALEGRIA HEALTH BV are stored in accordance with the relevant laws and regulations. If a longer retention period is necessary on the basis of laws or regulations, the personal data will be stored longer in accordance with these requirements. All (obtained) personal data will not be stored longer than strictly necessary.

Processing by third parties
ALEGRIA HEALTH BV shares personal data sec Alegria Health BV with third parties if this is strictly necessary for the execution of an agreement and to comply with relevant laws and regulations. No personal data is sold. ALEGRIA HEALTH BV may have a legal obligation to share personal data with third parties. If personal data is shared with third parties, processing agreements will be concluded for this purpose. The third parties with whom personal data are shared are: GGD (in case of a positive Covid result), for the benefit of the legitimate interest and on the basis of a legal obligation. The categories of personal data that are processed are the contact and name and address details.

Security of Personal Data
ALEGRIA HEALTH BV takes the protection of your personal data seriously and, taking into account the state of the art, implementation costs, as well as the nature, scope, context and processing purposes and the risks to the rights and freedoms of individuals that vary in probability and severity, takes appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the risk.

Younger than 16 years?
If you are a minor, i.e. under the age of 16, you may only consent to the processing of your personal data with the consent of one of your parents or legal guardian. It is then important that your parent(s) or guardian read this statement. They can also exercise the rights you have with regard to the personal data you leave with us, such as the right to object to the (further) processing of your personal data or the right to inspect and correct your data.

Right of data subjects
As a data subject, you have the following rights: Right of access; As a data subject, you have the right to obtain a definitive answer as to whether or not your personal data are being processed and, if so, to obtain access to the processing thereof. Right to rectification; You have the right to obtain rectification and completion of inaccurate data. Right to exchange data; Without unreasonable delay, a data subject should obtain an exchange of personal data concerning him or her. Right to restriction of processing; As a data subject, you have the right to restriction of the processing of your personal data. Please contact ALEGRIA HEALTH BV.In some cases you have the right to data portability; A data subject has the right to obtain the personal data concerning him or her that he has provided to ALEGRIA HEALTH BV in a structured, commonly used and machine-readable form, and also to transfer this data to ALEGRIA HEALTH BV without being hindered by the controller to whom they were provided. Right to object;The data subject has the right at any time to object to the processing of personal data concerning him or her, including profiling based on those provisions, on grounds relating to his or her particular situation. ALEGRIA HEALTH BV ceases the processing of the personal data unless there are compelling legitimate grounds for the processing that outweigh the interests, freedoms and rights of the data subject that are related to the exercise of, establishment or substantiation of an Alegria Health BV claim.

Complaint
If you have a complaint about the way in which ALEGRIA HEALTH BV handles your personal data, or wish to exercise one of the aforementioned rights, you can contact us via the website or by e-mail via info@alegriahealthsupport.com.ALEGRIA HEALTH BV will respond to your request as soon as possible, but no later than within 4 weeks. You can also submit a complaint to the Dutch Data Protection Authority. This is the competent enforcement body. You can contact us via this link: Contact details general | Dutch Data Protection Authority

Changes privacy statement
ALEGRIA HEALTH BV can change the privacy statement at any time. The most recent version is published on the website. Therefore, always keep an eye on the website for the most recent version. If the new privacy statement has consequences for the way in which we process already collected data relating to you, we will inform you by e-mail.

Applicable law
• These terms and conditions are governed by Dutch law. The court of the administrator’s place of residence/place of business has exclusive jurisdiction in any disputes concerning these terms and conditions, except where a statutory exception applies.

Contact
• For questions, product information or information about the website itself, please contact: Sacha Goossens, info@alegriahealth.com 0633371238.
• For questions about privacy, please contact our Privacy Officer: Margaret Krijnen, info@alegriahealtsupport.com 0855801842.

Cookie statement
ALEGRIA HEALTH BV uses technical and functional cookies to optimize the website. Cookies are small text files that are sent along with the visit to a website to make visitor experiences more efficient. ALEGRIA HEALTH BV may, according to the law, store cookies on your device if these cookies are strictly necessary to be able to use the website. For other types of cookies, your consent is required. We recommend accepting the cookies in connection with the user-friendliness of the website. Visitors to the website have a check-in option.

The cookies that ALEGRIA HEALTH BV uses are functional cookies: these cookies ensure that the website works properly. These cookies have no consequences for privacy, so that permission does not have to be requested and granted. With these cookies, for example, your browser settings are stored so that our website can best be viewed, or that the website remains accessible (load-balancing) but also cookies that ensure that no other cookies may be placed (no-follow). With your consent, we place “tracking cookies” on your computer. We use these cookies to keep track of which pages you visit, in order to build a profile of your online behavior. This profile is not linked to your name, address, e-mail address and the like, but only to match advertisements to your profile so that they are as relevant to you as possible.

On the website of ALEGRIA HEALTH BV, cookies from Google are also placed for the purpose of Google Analytics. This means that ALEGRIA HEALTH BV cannot link information to a natural person. We do not keep any information about what you do on the internet. Google Analytics may be required to provide access to this data on the basis of applicable laws and regulations. If you have any questions about this, please contact us via .

Use social media
ALEGRIA HEALTH BV uses cookies from third parties to optimize the website. Some cookies are placed by third-party services displayed on the website. Third parties mean Google Analytics and social media (LinkedIn, Facebook (Instagram), Twitter). The use of cookies from other companies (third parties) is subject to the privacy and cookie policy of the relevant company. When you click on the social media button on the website, a social media cookie is placed. This allows the social media party to recognize your IP address as soon as you share an article from the website. For the cookies of social media parties and the data and/or personal data they collect with them, ALEGRIA HEALTH BV refers you to the privacy and cookie statements of these parties.

Browser settings
If you do not want websites to place cookies on your device with which you view the website, you can adjust your browser settings. Before a cookie is placed, you will receive a warning and you must give permission for the cookie. If you do not do that, it may, for example, result in the website working less well. You can adjust the settings of your browser so that your browser refuses all cookies and also the cookies of third party(ies). You can also delete cookies that have been placed. For this you need to adjust the settings of your browser via preferences and then you can adjust the privacy settings. This privacy statement does not apply to third-party websites that are connected to this website by means of links. We cannot guarantee that these third parties will handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend that you read the privacy statement of these websites before using these websites.

Contact
For questions, product information or information about the website itself, please contact: Sacha Goossens, info@alegriahealth.com 0633371238.