Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement Alegria Health BV Nederland B.V.
Versie 16 januari 2024

Dit is het privacy statement van Alegria Health BV, een handelsnaam van besloten vennootschap met gewone structuur Alegria Health BV Nederland B.V., hierna: ALEGRIA HEALTH BV.
ALEGRIA HEALTH BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73273368 en is gevestigd aan de Melchiorstraat 19, Spaarndam. In dit document wordt uitgelegd hoe Alegria Health BV omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht ALEGRIA HEALTH BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verschillende activiteiten:

ALEGRIA HEALTH BV verricht verschillende activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Activiteiten zijn:

 • Thuiszorg/verpleegkundige activiteiten
 • het uitvoeren van Health Checks
 • Het organiseren van symposia/events waarbij deelnemers zich online moeten inschrijven.

Veel van de informatie in dit privacy statement is ook van toepassing op deze activiteit, een deel niet.

Testen voor Health Checks

Voor Health Checks verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • Naam;
 • Email-adres
 • Uitslag test
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens;
 • IP-adres;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens verwerken wij op basis van de grondslag toestemming. U heeft toestemming gegeven om een testafspraak te maken. U heeft toestemming gegeven om de test uit te voeren zodat een testresultaat kan worden verkregen. Dit betekent ook dat u te allen tijde de toestemming kunt intrekken. U leest hieronder bij “rechten van betrokkenen” en bij “contact”. Het gevolg van intrekken van uw gegevens is dat uw testafspraak geen doorgang kan vinden of indien u op een later moment uw toestemming intrekt dan kunt u ook geen gebruik maken van de testuitslag.

Wij delen het testresultaat met u via de speciale HGBI app

Inschrijven Symposium/Event

Voor inschrijving voor symposium/event verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • Naam;
 • Email-adres
 • Telefoonnummer;
 • Registratie-nummer;
 • IP-adres;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens verwerken wij op basis van de grondslag toestemming. U heeft toestemming gegeven om u in te schrijven voor een congres/symposium/event zodat er bijvoorbeeld registratie punten toegekend kunnen worden na deelname, registratie, handtekening. U heeft toestemming gegeven om deel te nemen zodat de betreffende registratiepunten toegekend kunnen worden aan uw persoonlijke gegevens. Dit betekent ook dat u te allen tijde de toestemming kunt intrekken. U leest hieronder bij “rechten van betrokkenen” en bij “contact”. Het gevolg van intrekken van uw gegevens is dat uw punten niet toegekend worden.

Verkrijging persoonsgegevens (algemeen)

Indien u gebruik maakt van de diensten van ALEGRIA HEALTH BV, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan ALEGRIA HEALTH BV, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Categorieën persoonsgegevens
ALEGRIA HEALTH BV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Contact- en NAW-gegevens;
• BSN-nummer;
• Paspoortnummer;
• Nationaliteit;
• Geslacht;
• Uitslag test
• Telefoonnummer;
• Geboortedatum;
• Medische gegevens;
• IP-adres;
• Betalingsgegevens;
• Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door ALEGRIA HEALTH BV verwerkt worden, hebben ten doel om:
• Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
• Het inplannen van een afspraak;
• Het uitvoeren van onze diensten;
• Verbeteren van de dienstverlening;
• Het verrichten van betalingen;
• Nakomen van wettelijke verplichtingen
• Het doen van marketing en communicatie uitingen;
• Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
• Het versturen van nieuwsbrieven;
• Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang.
Uw medische persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt, opgeslagen en bewaard op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het verstrekken van informatie aan u over actualiteiten of wijzigingen in onzer dienstverlening.

Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die ALEGRIA HEALTH BV biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.
Medische persoonsgegevens worden conform de Nederlandse wet- en regelgeving opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door ALEGRIA HEALTH BV verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
ALEGRIA HEALTH BV deelt persoonsgegevens sec Alegria Health BV met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op ALEGRIA HEALTH BV kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

Beveiliging van Persoonsgegevens
ALEGRIA HEALTH BV neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
Recht op gegevenswisseling;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wisseling van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met ALEGRIA HEALTH BV.
In sommige gevallen heeft u recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan ALEGRIA HEALTH BV, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan ALEGRIA HEALTH BV over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. ALEGRIA HEALTH BV staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een Alegria Health BV vordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop ALEGRIA HEALTH BV met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via office@alegriahealth.com.
ALEGRIA HEALTH BV zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:
Contactgegevens algemeen | Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen Privacy Statement
ALEGRIA HEALTH BV kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Toepasselijk recht
• Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sacha Goossens, helpdesk@alegriahealth.com 085-5801842.
• Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer:
Margaret Krijnen, office@alegriahealt.com 0855801842.

Cookieverklaring
ALEGRIA HEALTH BV maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. ALEGRIA HEALTH BV mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die ALEGRIA HEALTH BV gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).
Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van ALEGRIA HEALTH BV worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat ALEGRIA HEALTH BV informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via .

Gebruik social media
ALEGRIA HEALTH BV maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook (Instagram), Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst ALEGRIA HEALTH BV u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sacha Goossens, info@alegriahealth.com 085-5801842.

Englisch version

Privacy Statement

Privacy Statement Alegria Health BV Netherlands B.V. Version January 16, 2024

This is the privacy statement of Alegria Health BV, a trade name of the private company with ordinary structure Alegria Health BV Netherlands B.V., hereinafter referred to as: ALEGRIA HEALTH BV. ALEGRIA HEALTH BV is registered with the Chamber of Commerce under number 73273368 and is located at Melchiorstraat 19, Spaarndam. This document explains how Alegria Health BV handles the processing of your personal data. ALEGRIA HEALTH BV exercises the utmost care in processing your personal data.

Various activities:

ALEGRIA HEALTH BV performs various activities involving the processing of personal data. Activities include:

Home care/nursing activities Conducting Health Checks Organizing symposiums/events where participants must register online.

Much of the information in this privacy statement also applies to these activities, but some does not.

Testing for Health Checks

For Health Checks, we collect the following data from you:

Name; Email address Test result Phone number; Date of birth;

Medical data; IP address; Other personal data provided by you.

We process the data based on the consent basis. You have given consent to make a test appointment. You have given consent to perform the test to obtain a test result. This also means that you can withdraw your consent at any time. You can read about this under “rights of data subjects” and under “contact” below. The consequence of withdrawing your consent is that your test appointment cannot take place, or if you withdraw your consent at a later time, you also cannot use the test result.

We share the test result with you through the special HGBI app.

Registration for Symposium/Event

For registration for a symposium/event, we collect the following data from you:

Name; Email address Phone number; Registration number; IP address; Other personal data provided by you.

We process the data based on the consent basis. You have given consent to register for a conference/symposium/event so that, for example, registration points can be awarded after participation, registration, signature. You have given consent to participate so that the relevant registration points can be awarded to your personal data. This also means that you can withdraw your consent at any time. You can read about this under “rights of data subjects” and under “contact” below. The consequence of withdrawing your consent is that your points will not be awarded.

Obtaining personal data (general)

If you use the services of ALEGRIA HEALTH BV, you provide certain personal data to ALEGRIA HEALTH BV, or personal data about you is obtained in the context of the agreement. Personal data means all data relating to an identified or identifiable natural person. Categories of personal data ALEGRIA HEALTH BV processes the following categories of personal data: • Contact and address details; • Citizen Service Number (BSN); • Passport number; • Nationality; • Gender; • Test result • Phone number; • Date of birth; • Medical data; • IP address; • Payment details; • Other personal data provided by you.

Purpose of processing The personal data processed by ALEGRIA HEALTH BV is intended to: • Contact you to inform you about the services you have taken and their execution; • Scheduling an appointment; • Carrying out our services; • Improving the service; • Performing payments; • Complying with legal obligations • Conducting marketing and communication activities; • Improving the website by analyzing visitor behavior on the website; • Sending newsletters; • Data exchange with third parties for the execution of the services.

Legal basis for processing The processing of personal data is only possible on the following legal grounds: (i) legal obligation, (ii) performance of a contract, (iii) obtained (explicit) consent from the data subjects, and (iv) legitimate interest. Your medical personal data will only be processed, stored, and retained based on your explicit consent. Your personal data is processed because it is necessary for the performance of the contract between you and us. In addition, personal data may be processed for another legitimate interest, such as providing information to you about current events or changes in our services.

Personal data may also be processed by visiting the website if you have given your consent.

Necessity of processing The processing of your personal data is necessary to be able to provide the services. The services that ALEGRIA HEALTH BV provides cannot be fully executed without processing your personal data. If explicit consent is required for specific purposes related to personal data, you must give separate consent for this. Medical personal data is stored in accordance with Dutch laws and regulations.

Automated decision-making There is no automated decision-making.

Retention period The personal data processed by ALEGRIA HEALTH BV is kept in accordance with relevant laws and regulations. If a longer retention period is necessary based on legal or regulatory requirements, the personal data will be kept longer in accordance with these requirements. All (obtained) personal data is not kept longer than strictly necessary.

Processing by third parties ALEGRIA HEALTH BV shares personal data solely with Alegria Health BV with third parties if this is strictly necessary for the execution of an agreement and to comply with relevant laws and regulations. Personal data is not sold. ALEGRIA HEALTH BV may have a legal obligation to share personal data with third parties. If personal data is shared with third parties, data processing agreements are concluded for this purpose. The third parties with whom personal data is shared are:

Security of Personal Data ALEGRIA HEALTH BV takes the protection of your personal data seriously and, taking into account the state of the art, implementation costs, as well as the nature, scope, context, and processing purposes and the likelihood and severity of varying risks to the rights and freedoms of individuals, takes appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the risk.

Under 16 years old? If you are a minor, under the age of 16, you may only give consent for the processing of your personal data with the consent of one of your parents or legal guardian. It is important that your parent(s) or guardian reads this statement. They can also exercise the rights you have regarding the personal data you leave with us, such as the right to object to the (further) processing of your personal data or the right to access and correct your data.

Rights of data subjects As a data subject, you have the following rights: Right to access; As a data subject, you have the right to obtain confirmation of whether or not your personal data is being processed and, when that is the case, to obtain access to the processing thereof. Right to rectification; You have the right to rectify and supplement incorrect data. Right to data portability; Without undue delay, a data subject should obtain the transfer of personal data concerning him or her. Right to restriction of processing; As a data subject, you have the right to restriction of the processing of your personal data. For this, please contact ALEGRIA HEALTH BV. In some cases, you have the right to data portability; A data subject has the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to ALEGRIA HEALTH BV, in a structured, commonly used, and machine-readable format and to transfer this data to ALEGRIA HEALTH BV without hindrance from the data controller to whom the data was provided. Right to object; The data subject has the right to object at any time, for reasons related to his or her specific situation, to the processing of personal data concerning him or her, including profiling based on those provisions. ALEGRIA HEALTH BV ceases processing the personal data unless there are compelling legitimate grounds for processing that outweigh the interests, freedoms, and rights of the data subject related to the exercise, establishment, or substantiation of a claim by Alegria Health BV.

Complaint If you have a complaint about how ALEGRIA HEALTH BV handles your personal data or wish to exercise any of the above-mentioned rights, you can contact us via the website or by email at office@alegriahealth.com. ALEGRIA HEALTH BV will respond to your request as soon as possible, but no later than 4 weeks. You can also file a complaint with the Dutch Data Protection Authority. This is the competent enforcement authority. You can contact them via this link: Contact details general | Dutch Data Protection Authority

Changes to Privacy Statement ALEGRIA HEALTH BV can change the privacy statement at any time. The most recent version is published on the website. Therefore, always check the website for the most recent version. If the new privacy statement has consequences for how we process data already collected about you, we will inform you by email.

Applicable law • Dutch law applies to these terms and conditions. The court of the place of residence/business of the administrator is exclusively competent for any disputes concerning these terms and conditions, unless a legal exception applies.

Contact • For questions, product information, or information about the website itself, you can contact: Sacha Goossens, helpdesk@alegriahealth.com, 085-5801842. • For privacy-related questions, you can contact our Privacy Officer: Margaret Krijnen, office@alegriahealt.com, 0855801842.

Cookie Statement ALEGRIA HEALTH BV uses technical and functional cookies to optimize the website. Cookies are small text files sent by visiting a website to make user experiences more efficient. According to the law, ALEGRIA HEALTH BV may store cookies on your device if these cookies are strictly necessary to use the website. For other types of cookies, your consent is required. We recommend accepting cookies for the user-friendliness of the website. Visitors to the website have a check-in option.

The cookies used by ALEGRIA HEALTH BV are functional cookies: these cookies ensure that the website works properly. These cookies have no impact on personal privacy, so no consent is required. These cookies, for example, store your browser settings so that our website can be viewed best, or that the website remains accessible (load balancing), but also cookies that ensure that no other cookies may be placed (no-follow). With your permission, we place “tracking cookies” on your computer. We use these cookies to track which pages you visit, thus building a profile of your online behavior. This profile is not linked to your name, address, email address, etc., but only to tailor advertisements to your profile so that they are as relevant to you as possible.

On the website of ALEGRIA HEALTH BV, Google cookies are also placed for Google Analytics. This means that ALEGRIA HEALTH BV cannot link information to a natural person. We do not keep track of what you do on the internet. Google Analytics may be obliged under applicable laws and regulations to provide insight into this data. If you have any questions about this, you can contact us via .

Use of social media ALEGRIA HEALTH BV uses cookies from third parties to optimize the website. Some cookies are placed by third-party services displayed on the website. Third parties include Google Analytics and social media (LinkedIn, Facebook (Instagram), Twitter). The privacy and cookie policy of the respective company applies to the use of cookies from other companies (third parties). When you click on the social media button on the website, a social media cookie is placed. This allows the social media party to recognize your IP address when you share an article from the website. For the cookies of social media parties and the data and/or personal data they collect with them, ALEGRIA HEALTH BV refers you to the privacy and cookie statements of these parties.

Browser settings If you do not want websites to place cookies on your device that you use to view the website, you can adjust your browser settings. Before a cookie is placed, you will receive a warning and you must give permission for the cookie. If you do not do that, it may, for example, result in the website not working well. You can adjust the settings of your browser so that your browser rejects all cookies and also the cookies of third parties. You can also delete placed cookies. To do this, you must adjust the settings of your browser via preferences, and then you can adjust the privacy settings. This privacy statement does not apply to third-party websites connected to this website via links. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend reading the privacy statement of these websites before using them.

Contact • For questions, product information, or information about the website itself, you can contact: Sacha Goossens, info@alegriahealth.com, 085-5801842.

Privacy Statement

Privacy Statement Alegria Health BV Netherlands B.V. Version January 16, 2024