Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Versie: September 2021

Wie zijn wij

Alegria Health BV
Melchiorstraat 19
2064 LS Spaarndam, Nederland

Email: info@alegriahealthsupport.com

Tel.: +31 6 33371238
Helpdesk: 085-0130069

KvK: 73273368
BTW: NL11RABO0337034893

Definities

 • Algemene voorwaarden: deze voorwaarden zoals van toepassing op onze diensten;
 • Consument: de natuurlijke persoon die de diensten van de ondernemer en aanbieders afneemt en daarbij niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Ondernemer: Hoegezondbenik.nu zoals beheerd door Alegria Health B.V. en de daaraan gelieerde digitale inhoud en/of aangeboden diensten op afstand;
 • Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon wiens aanbod op het platform van de ondernemer is weergegeven, inclusief voor zover die daarbij gebruik maakt van de door ondernemer verschafte functionaliteiten voor de totstandkoming van een overeenkomst met de consument;
 • Aanbod: het weergegeven aanbod voor zover dat betrekking heeft op de dienstverlening van een aanbieder en de consument uitnodigt daarop in te gaan.
 • Platform: de door ondernemer beheerde en beschikbaar gestelde website en daaraan aangesloten of verbonden functionaliteiten en/of dienstverlening;
 • De overeenkomst; een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Opdracht: de opdracht van de consument aan de ondernemer tot uitvoer van de overeenkomst met betrekking tot de dienstverlening van de ondernemer;
 • Wij, ons, onze: de ondernemer en zijn dienstverlening in de zin van deze algemene voorwaarden.

Onze dienstverlening

Alegria Health (Hoegezondbenik.nu) is een interactief platform dat consumenten faciliteert in het vinden en boeken van de diensten van aanbieders. Onze dienstverlening bestaat uit het beschikbaar stellen van de volledige inhoud van ons platform, waaronder een informatieportaal, keuzehulp, zoekmodule en gerelateerde functies. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid aan zowel consumenten als aanbieders tot gebruik van onze beschikbaarheidskalender, boekings- en betaalmodule, waarmee het eenvoudiger wordt tot een overeenkomst te komen.
Dit alles onder toezicht van een medisch professional met BIG registratie/AGB Code : 03002915, AFC (Bas) de Cock KNO-arts

Gebruik van de boekings- en/of betalingssystemen impliceert niet dat wij op enige wijze partij zijn bij de uiteindelijke overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. De aanbieders zijn nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de geldigheid, inhoud, strekking en uitvoering van het door hen gedane aanbod. Onze dienstverlening strekt zich nadrukkelijk niet tot het zelf aanbieden, afnemen of anderszins uitvoeren of verkopen van coronavirus tests. Wij zijn slechts partij bij overeenkomst(en) met betrekking tot ons platform of onze dienstverlening als zodanig.

Art. 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de consument en de ondernemer met betrekking tot de dienstverlening van de ondernemer, waaronder gebruik van het platform en boekings- en betalingssystemen. Gebruik van onze dienstverlening impliceert acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Onafhankelijk van deze algemene voorwaarden zijn op iedere overeenkomst tussen een aanbieder en consument ook de door de aanbieder gehanteerde voorwaarden van toepassing. Deze zullen voorafgaand aan de boeking, tezamen deze algemene voorwaarden, aan de consument in elektronische en duurzame vorm beschikbaar worden gesteld.

Art. 2 – Het aanbod

Ieder aanbod, voor zover dat betrekking heeft op de diensten van een aanbieder, is in zijn geheel afkomstig van die aanbieder. Daaronder is inbegrepen:

 • de beschikbaarheid van de test,
 • de tijd, datum en locatie van afname,
 • de inhoud, betrouwbaarheid en communicatie van de resultaten, en
 • de voorwaarden en overige eigenschappen van de geadverteerde dienstverlening in brede zin.

Het weergegeven aanbod geldt nadrukkelijk slechts als uitnodiging tot het doorlopen van het daarvoor ingerichte boekingsproces. Indien een aanbieder geen gebruik maakt van de daarvoor beschikbare beschikbaarheidskalender, boekings- en/of betalingsfunctie is het enige geldige aanbod zoals dat is weergegeven op de website van de aanbieder zelf.

Art. 3 – De overeenkomst

Bij het aangaan van een boeking gaat de consument in op het door de aanbieder gedane aanbod en komt een overeenkomst tot stand met de ondernemer. Deze overeenkomst strekt zich tot uitvoering van de dienstverlening zoals kenbaar gemaakt door de aanbieder, conform de daarvoor gestelde voorwaarden.

Indien de consument ook gebruik maakt van de aangesloten boekings- of betaalsystemen komt tevens een overeenkomst tot stand met de ondernemer. Deze overeenkomst strekt zich uitsluitend tot een opdracht van de consument aan de ondernemer tot communicatie van het boekingsverzoek aan de aanbieder en/of verwerking van de daaraan verbonden betaling.

Voor ontvangst, uitvoer en verwerking van de betaling kan de ondernemer gebruik maken van een derde betalingsverwerker. In dit geval komt tevens een overeenkomst tot stand tussen de consument en deze derde betalingsverwerker, conform de daarvoor geldende voorwaarden.

Art. 4 – De boeking

Een boekingsverzoek komt tot stand op het moment dat de consument, na kennisname van de daarvoor geldende voorwaarden, de gewenste boeking heeft bevestigd. Een boekingsverzoek gaat over in een definitieve boeking zodra aan de daaraan verbonden voorwaarden is voldaan, zoals het uitvoeren van een betaling indien vereist, en de boeking is bevestigd door de aanbieder. Aan een niet bevestigde boeking kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 5 – De betaling

Betalingen kunnen worden uitgevoerd en verwerkt door een door de ondernemer gekozen derde betalingsverwerker. Deze betalingsverwerker is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor uitvoer van deze opdracht. Op de opdracht tot verwerking van de betaling zijn de voorwaarden van de betalingsverwerker mede van toepassing. Na ontvangst en bevestiging van de betaling zal de ondernemer zorg dragen voor de correcte uitvoer en communicatie hiervan jegens de consument en aanbieder.

Art. 6 – Annuleringen of wijzigingen

Bevestigde boekingen kunnen slechts binnen de eerste 24 uur na bevestiging worden geannuleerd bij de aanbieder, behoudens andersluidend beding in de voorwaarden van de aanbieder of voor zover dit strijd oplevert met de wet en de redelijkheid of billijkheid.

Tot het moment van bevestiging door de aanbieder kan een boeking nog op verzoek van de consument worden geannuleerd door de ondernemer. Wordt een boeking bevestigd voordat de ondernemer het verzoek tot annulering heeft verwerkt dan wordt deze alsnog definitief en zal deze moeten worden geannuleerd door de aanbieder. Het risico op tijdige melding bij en verwerking van een annulering door de ondernemer ligt nadrukkelijk bij de consument.

Ieder verzoek strekkend tot annulering of herroeping van een bevestigde boeking dient de consument direct aan de aanbieder te richten.

Wijzigingen van bevestigde boekingen zijn onder voorbehoud van de voorwaarden of goedkeuring van de geboekte aanbieder. Ieder verzoek tot wijziging van de boeking dient de consument direct aan de aanbieder van de gedane boeking te richten. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de communicatie of goedkeuring van een annulerings- of wijzigingsverzoek aan de aanbieder.

De ondernemer houdt zich het recht voor om boekingen, voordat deze zijn bevestigd door de aanbieder, zonder opgaaf van reden te annuleren en over te gaan op restitutie van eventueel ontvangen betalingen.

Art. 7 – Restitutie

Restitutie van bevestigde boekingen is de verantwoordelijkheid van de geboekte aanbieder. Na goedkeuring van de annulering zal deze conform de daarvoor overeengekomen voorwaarden overgaan tot restitutie.

Restitutie van door de ondernemer ontvangen onverschuldigde betalingen, zoals in het geval van geannuleerde boekingen en/of fouten of storingen in het betalings- of boekingsproces, zullen met bekwame spoed, doch niet later dan 14 dagen na ontdekking, worden gerestitueerd.

Art. 8 – Aansprakelijkheid

Ondanks de door ons betrachte zorgvuldigheid bij het uitvoeren van onze dienstverlening kunnen wij op geen enkele wijze instaan voor de handelingen van de door ons weergegeven aanbieders. Wij wijzen dan ook nadrukkelijk enige aansprakelijkheid af voor handelingen verricht door deze aanbieders.

Het is nadrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de consument een oordeel te vellen over de betrouwbaarheid of inhoud van de dienstverlening van de aanbieders. Het is niet de plicht van de ondernemer de consument te voorzien van informatie niet verstrekt door aanbieders zelf. Bij twijfel dient de consument zelf onderzoek te verrichten, de ondernemer is niet aansprakelijk voor handelingen voortvloeiend uit door aanbieders gepresenteerde informatie.

Wij kunnen niet instaan voor de inhoud of uitvoering van het door aanbieders gedane aanbod en zijn nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst tussen de consument en de aanbieder. Om deze reden wijzen wij iedere aansprakelijkheid af voor schade die middelijk of onmiddelijk het gevolg is van de overeenkomst tussen de consument en een aanbieder.

Indien de ondernemer toerekenbaar tekort schiet bij uitvoer van haar overeenkomst met een consument is zij slechts aansprakelijk voor de waarde van de overeengekomen diensten.

Art. 9 – Klachten

In het geval van een geschil of onenigheid over de dienstverlening van de ondernemer, dient de consument dit binnen een redelijke periode schriftelijk aan de ondernemer mede te delen. Ieder geschil zal in de eerste plaats in de minne worden beslecht.

Voor klachten over de dienstverlening van de aanbieders dient de consument zich in de eerste plaats tot deze te richten. Bij tekortschieten van de aanbieder bij beslechting kan dit worden meegedeeld aan de ondernemer, zodat deze onderzoek kan verrichten en bij ernstig en/of herhaaldelijk tekortschieten van de aanbieder zijn aanbod van het platform zal verwijderen.

Klacht Alegria Health

Een klacht over Alegria Health? Lees hier de klachtenprocedure. Een klacht over een afgenomen coronatest, of een klacht over het contact met de Alegria health is niet leuk. Zo ook het proces om deze klacht kenbaar te maken. Alegria Health wilt graag de klachten in kaart brengen.

klacht indienen

Het willen indienen van een klacht over Alegria Health kan ontstaan door verschillende oorzaken. Voorbeelden van een klacht zijn:

 • U bent niet tevreden over het plannen, veranderen of annuleren van een testafspraak.
 • U voelt zich niet serieus genomen door Alegria Health.
 • Alegria Health verleent u niet de zorg die u verwacht.
 • Alegria Health heeft een verkeerde handeling bij u uitgevoerd.
 • Alegria Health weigert een handeling bij u te doen.
 • U bent onbeleefd behandeld of bejegend door Alegria Health.
 • U wordt niet (door)verbonden met Alegria Health.
 • Alegria Health verstrekt u onbegrijpelijke of verkeerde informatie.

Klacht coronatest

Een klacht over een coronatest? Bijvoorbeeld een klacht over de afname van de coronatest? Of over het informeren van de uitslag? Geef de klacht van de coronatest door.

Waar kan ik een klacht indienen?

Waar kan ik een klacht indienen? Ik heb een klacht over Alegria Health, wat kan ik doen? Dit is afhankelijk van de aard van de klacht en het door wat u met de klacht wilt bereiken. Is dit een excuus? Wilt u herhaling bij anderen voorkomen? Of wilt u een letselschadevergoeding? De aard en het doel van de klacht moet u duidelijk aangeven bij het indienen van de klacht over Alegria Health.

De klacht kunt u indienen via het mailadres: info@alegriahealthsupport.com

Voor vragen over de klachtenprocedure kunt u contact opnemen met onze Klachtenfunctionaris:
Peter Lenen, peter@alegriahealtsupport.com

Tel: 0855801842

Art. 10 – Overige bepalingen

De ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te onaangekondigd te wijzigen.

Mocht een beding of onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard dan is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

Art. 11 – Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden, alsmede beslechting van eventuele geschillen of procedures voortvloeiend daaruit, worden beheerst door Nederlands recht.

 

General Conditions

Version:  September 2021

Who are we?

Alegria Health BV
Melchiorstraat 192064 LS Spaarndam, the Netherlands

Email: info@alegriahealth.com
Helpdesk: info@alegriahealthsupport.com

Tel.085-0130069

Chamber of Commerce: 73273368
VAT: NL11RABO0337034893

definitions

 • Terms and Conditions: these terms and conditions as applicable to our services;
 • Consumer: the natural person who purchases the services of the entrepreneur and providers and does not act for purposes related to his trade, business, craft or professional activity;
 • Entrepreneur: Hoegezondbenik.nu as managed by Alegria Health B.V. and the related digital content and/or services at a distance;
 • Provider: the natural or legal person whose offer is displayed on the platform of the entrepreneur, including insofar as it makes use of the functionalities provided by the entrepreneur for the conclusion of an agreement with the consumer;
 • Offer: the offered offer insofar as this relates to the services of a provider and invites the consumer to respond to this.
 • Platform: the website managed and made available by the entrepreneur and associated or related functionalities and/or services;
 • The agreement; an agreement whereby the consumer acquires products, digital content and/or services in connection with a distance contract and these goods, digital content and/or services are provided by the entrepreneur or by a third party on the basis of an agreement between that third party and the entrepreneur;
 • Assignment: the order of the consumer to the entrepreneur to execute the agreement with regard to the services of the entrepreneur;
 • We, us, our: the entrepreneur and his services within the meaning of these general terms and conditions.

Our services

Alegria Health (Hoegezondbenik.nu) is an interactive platform that facilitates consumers in finding and booking the services of providers. Our services consist of making the entire content of our platform available, including an information portal, choice help, search module and related functions. In addition, we offer the possibility for both consumers and providers to use our availability calendar, booking and payment module, which makes it easier to reach an agreement. All this under the supervision of a medical professional with BIG registration/AGB Code : 03002915, AFC (Bas) de Cock ENT doctor

Use of the booking and/or payment systems does not imply that we are in any way a party to the final agreement between the consumer and the provider. The providers are explicitly responsible for the validity, content, scope and execution of the offer they make. Our services explicitly do not extend to the self-offering, purchase or otherwise execution or sale of coronavirus tests. We are only a party to agreement(s) with regard to our platform or our services as such.

Article. 1 – Applicability of general terms and conditions

These general terms and conditions apply to any agreement between the consumer and the entrepreneur with regard to the services of the entrepreneur, including use of the platform and booking and payment systems. Use of our services implies acceptance of these general terms and conditions.

Regardless of these general terms and conditions, any agreement between a provider and the consumer is also subject to the terms and conditions applied by the provider. These will be made available to the consumer in electronic and sustainable form prior to the booking, together these general terms and conditions.

Article. 2 – The offer

Any offer, insofar as it relates to the services of a provider, comes in its entirety from that provider. This includes:

 • the availability of the test,
 • the time, date and location of purchase,
 • the content, reliability and communication of the results;
 • the terms and other characteristics of the advertised services in a broad sense.

The offer shown explicitly only counts as an invitation to go through the booking process set up for this purpose. If a provider does not use the available availability calendar, booking and/or payment function, the only valid offer as shown on the provider’s website itself is.

Article. 3 – The agreement

When entering into a booking, the consumer responds to the offer made by the provider and an agreement is concluded with the entrepreneur. This agreement extends to the performance of the services as made known by the provider, in accordance with the conditions set for this purpose.

If the consumer also uses the affiliated booking or payment systems, an agreement is also concluded with the entrepreneur. This agreement only extends to an order from the consumer to the entrepreneur to communicate the booking request to the provider and/or processing the associated payment.

For receipt, export and processing of the payment, the entrepreneur can use a third-party payment processor. In this case, an agreement is also concluded between the consumer and this third party payment processor, in accordance with the applicable conditions.

Article. 4 – The booking

A booking request is made at the moment that the consumer has confirmed the desired booking, after taking note of the applicable conditions. A booking request will be made to a final booking as soon as the associated conditions are met, such as making a payment if required, and the booking has been confirmed by the provider. No rights can be derived from an unconfirmed booking.

Article. 5 – Payment

Payments can be made and processed by a third party payment processor chosen by the entrepreneur. This payment processor is solely responsible for the execution of this order. The terms and conditions of the payment processor also apply to the order for processing the payment. After receipt and confirmation of the payment, the entrepreneur will take care of the correct execution and communication thereof towards the consumer and provider.

Art. 6 – Annuleringen of wijzigingen

Confirmed bookings can only be cancelled within the first 24 hours after confirmation from the provider, unless otherwise stipulated in the terms and conditions of the provider or insofar as this constitutes a conflict with the law and reasonableness or fairness.

Until the moment of confirmation by the provider, a booking can still be cancelled by the entrepreneur at the request of the consumer. If a booking is confirmed before the entrepreneur has processed the request for cancellation, it will still become final and will have to be cancelled by the provider. The risk of timely notification and processing of a cancellation by the entrepreneur is explicitly with the consumer.

Any request for cancellation or withdrawal of a confirmed booking must be addressed directly to the provider.

Changes to confirmed bookings are subject to the terms or approval of the booked provider. Any request to change the booking must be addressed directly to the provider of the booking made. The entrepreneur is not responsible for the communication or approval of a cancellation or change request to the provider.

The entrepreneur reserves the right to cancel bookings, before these have been confirmed by the provider, without giving any reason and to proceed to a refund of any payments received.

Article. 7 – Refund

Refund of confirmed bookings is the responsibility of the booked provider. After approval of the cancellation, it will refund in accordance with the agreed conditions.

Refund of undue payments received by the entrepreneur, such as in the case of cancelled bookings and/or errors or malfunctions in the payment or booking process, will be refunded expeditiously, but no later than 14 days after discovery.

Article. 8 – Liability

Despite the care we have taken in the performance of our services, we cannot in any way guarantee the actions of the providers we represent. We therefore expressly reject any liability for actions performed by these providers.

It is explicitly the consumer’s own responsibility to make a judgement about the reliability or content of the services provided by the providers. It is not the obligation of the entrepreneur to provide the consumer with information not provided by providers themselves. In case of doubt, the consumer must carry out his own research, the entrepreneur is not liable for actions resulting from information presented by providers.

We cannot guarantee the content or execution of the offer made by providers and are explicitly not a party to the agreement between the consumer and the provider. For this reason, we disclaim any liability for damage that is indirectly or immediately the result of the agreement between the consumer and a provider.

If the entrepreneur is imputably short of executing its agreement with a consumer, it is only liable for the value of the agreed services.

Article. 9 – Complaints

In the event of a dispute or disagreement about the services of the entrepreneur, the consumer must inform the entrepreneur in writing within a reasonable period of time. Any dispute will be settled amicably in the first place.

For complaints about the services provided by the providers, the consumer should first of all address them. In the event of a failure of the provider in the event of a settlement, this can be communicated to the entrepreneur, so that he can carry out research and in the event of serious and/or repeated failure of the provider to remove his offer from the platform.

Complaint Alegria Health

A complaint about Alegria Health? Read the complaints procedure here. A complaint about a corona test taken, or a complaint about the contact with the Alegria health is not nice. This includes the process of making this complaint known. Alegria Health would like to map out the complaints.

Complaint

Wanting to file a complaint about Alegria Health can arise from various causes. Examples of a complaint are:

 • You are not satisfied with scheduling, changing or cancelling a test appointment.
 • You don’t feel taken seriously by Alegria Health.
 • Alegria Health does not provide you with the care you expect.
 • Alegria Health has performed a wrong action on you.
 • Alegria Health refuses to do an action to you.
 • You have been treated rudely or treated by Alegria Health.
 • You will not be connected to Alegria Health.
 • Alegria Health provides you with incomprehensible or incorrect information.

Complaint corona test

A complaint about a corona test? For example, a complaint about the taking of the corona test? Or about informing the results? Pass on the complaint of the corona test.

Where can I file a complaint?

You can submit the complaint via the e-mail address: info@alegriahealthsupport.com

For questions about the complaints procedure, please contact our Complaints Officer:
Peter Lenen, peter@alegriahealtsupport.com

Tel: 0855801842

Article. 10 – Other provisions

The entrepreneur reserves the right to change these general terms and conditions at any time unannounced.

If a term or part of these general terms and conditions is declared invalid, this does not affect the validity of the other provisions.

Article. 11 – Applicable law

These general terms and conditions, as well as the settlement of any disputes or proceedings arising therefrom, are governed by Dutch law.

 

 

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement Alegria Health BV Nederland B.V.
Versie 16 januari 2024

Dit is het privacy statement van Alegria Health BV, een handelsnaam van besloten vennootschap met gewone structuur Alegria Health BV Nederland B.V., hierna: ALEGRIA HEALTH BV.
ALEGRIA HEALTH BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73273368 en is gevestigd aan de Melchiorstraat 19, Spaarndam. In dit document wordt uitgelegd hoe Alegria Health BV omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht ALEGRIA HEALTH BV de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Verschillende activiteiten:

ALEGRIA HEALTH BV verricht verschillende activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Activiteiten zijn:

 • Thuiszorg/verpleegkundige activiteiten
 • het uitvoeren van Health Checks
 • Het organiseren van symposia/events waarbij deelnemers zich online moeten inschrijven.

Veel van de informatie in dit privacy statement is ook van toepassing op deze activiteit, een deel niet.

Testen voor Health Checks

Voor Health Checks verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • Naam;
 • Email-adres
 • Uitslag test
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens;
 • IP-adres;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens verwerken wij op basis van de grondslag toestemming. U heeft toestemming gegeven om een testafspraak te maken. U heeft toestemming gegeven om de test uit te voeren zodat een testresultaat kan worden verkregen. Dit betekent ook dat u te allen tijde de toestemming kunt intrekken. U leest hieronder bij “rechten van betrokkenen” en bij “contact”. Het gevolg van intrekken van uw gegevens is dat uw testafspraak geen doorgang kan vinden of indien u op een later moment uw toestemming intrekt dan kunt u ook geen gebruik maken van de testuitslag.

Wij delen het testresultaat met u via de speciale HGBI app

Inschrijven Symposium/Event

Voor inschrijving voor symposium/event verzamelen wij de volgende gegevens van u:

 • Naam;
 • Email-adres
 • Telefoonnummer;
 • Registratie-nummer;
 • IP-adres;
 • Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

De gegevens verwerken wij op basis van de grondslag toestemming. U heeft toestemming gegeven om u in te schrijven voor een congres/symposium/event zodat er bijvoorbeeld registratie punten toegekend kunnen worden na deelname, registratie, handtekening. U heeft toestemming gegeven om deel te nemen zodat de betreffende registratiepunten toegekend kunnen worden aan uw persoonlijke gegevens. Dit betekent ook dat u te allen tijde de toestemming kunt intrekken. U leest hieronder bij “rechten van betrokkenen” en bij “contact”. Het gevolg van intrekken van uw gegevens is dat uw punten niet toegekend worden.

Verkrijging persoonsgegevens (algemeen)

Indien u gebruik maakt van de diensten van ALEGRIA HEALTH BV, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan ALEGRIA HEALTH BV, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Categorieën persoonsgegevens
ALEGRIA HEALTH BV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Contact- en NAW-gegevens;
• BSN-nummer;
• Paspoortnummer;
• Nationaliteit;
• Geslacht;
• Uitslag test
• Telefoonnummer;
• Geboortedatum;
• Medische gegevens;
• IP-adres;
• Betalingsgegevens;
• Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens die door ALEGRIA HEALTH BV verwerkt worden, hebben ten doel om:
• Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
• Het inplannen van een afspraak;
• Het uitvoeren van onze diensten;
• Verbeteren van de dienstverlening;
• Het verrichten van betalingen;
• Nakomen van wettelijke verplichtingen
• Het doen van marketing en communicatie uitingen;
• Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
• Het versturen van nieuwsbrieven;
• Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Grondslag verwerking
Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang.
Uw medische persoonsgegevens zullen alleen worden verwerkt, opgeslagen en bewaard op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. Uw persoonsgegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het verstrekken van informatie aan u over actualiteiten of wijzigingen in onzer dienstverlening.

Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die ALEGRIA HEALTH BV biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.
Medische persoonsgegevens worden conform de Nederlandse wet- en regelgeving opgeslagen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaartermijn
De door ALEGRIA HEALTH BV verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

Verwerking door derden
ALEGRIA HEALTH BV deelt persoonsgegevens sec Alegria Health BV met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op ALEGRIA HEALTH BV kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

Beveiliging van Persoonsgegevens
ALEGRIA HEALTH BV neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Jonger dan 16 jaar?
Als u minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag u alleen toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens met toestemming van een van uw ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat uw ouder(s) of uw voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

Recht van betrokkenen
Als betrokkene heeft u de volgende rechten:
Recht op inzage;
Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
Recht op rectificatie;
U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
Recht op gegevenswisseling;
Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wisseling van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
Recht op beperking van de verwerking;
Als betrokkene heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met ALEGRIA HEALTH BV.
In sommige gevallen heeft u recht op overdraagbaarheid van gegevens;
Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan ALEGRIA HEALTH BV, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan ALEGRIA HEALTH BV over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.
Recht van bezwaar;
De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. ALEGRIA HEALTH BV staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij er sprake is van dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een Alegria Health BV vordering.

Klacht
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop ALEGRIA HEALTH BV met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail via office@alegriahealth.com.
ALEGRIA HEALTH BV zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:
Contactgegevens algemeen | Autoriteit Persoonsgegevens

Wijzigingen Privacy Statement
ALEGRIA HEALTH BV kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

Toepasselijk recht
• Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sacha Goossens, helpdesk@alegriahealth.com 085-5801842.
• Voor vragen over privacy kunt u contact opnemen met onze Privacy Officer:
Margaret Krijnen, office@alegriahealt.com 0855801842.

Cookieverklaring
ALEGRIA HEALTH BV maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. ALEGRIA HEALTH BV mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die ALEGRIA HEALTH BV gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).
Met uw toestemming plaatsen wij ”tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Op de website van ALEGRIA HEALTH BV worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Dit houdt in dat ALEGRIA HEALTH BV informatie niet kan koppelen aan een natuurlijk persoon. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via .

Gebruik social media
ALEGRIA HEALTH BV maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en social media (LinkedIn, Facebook (Instagram), Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de social media button aanklikt, wordt een social media cookie geplaatst. Hierdoor kan de social media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van social media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst ALEGRIA HEALTH BV u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Browserinstellingen
Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contact
• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sacha Goossens, info@alegriahealth.com 085-5801842.

Englisch version

Privacy Statement

Privacy Statement Alegria Health BV Netherlands B.V. Version January 16, 2024

This is the privacy statement of Alegria Health BV, a trade name of the private company with ordinary structure Alegria Health BV Netherlands B.V., hereinafter referred to as: ALEGRIA HEALTH BV. ALEGRIA HEALTH BV is registered with the Chamber of Commerce under number 73273368 and is located at Melchiorstraat 19, Spaarndam. This document explains how Alegria Health BV handles the processing of your personal data. ALEGRIA HEALTH BV exercises the utmost care in processing your personal data.

Various activities:

ALEGRIA HEALTH BV performs various activities involving the processing of personal data. Activities include:

Home care/nursing activities Conducting Health Checks Organizing symposiums/events where participants must register online.

Much of the information in this privacy statement also applies to these activities, but some does not.

Testing for Health Checks

For Health Checks, we collect the following data from you:

Name; Email address Test result Phone number; Date of birth;

Medical data; IP address; Other personal data provided by you.

We process the data based on the consent basis. You have given consent to make a test appointment. You have given consent to perform the test to obtain a test result. This also means that you can withdraw your consent at any time. You can read about this under “rights of data subjects” and under “contact” below. The consequence of withdrawing your consent is that your test appointment cannot take place, or if you withdraw your consent at a later time, you also cannot use the test result.

We share the test result with you through the special HGBI app.

Registration for Symposium/Event

For registration for a symposium/event, we collect the following data from you:

Name; Email address Phone number; Registration number; IP address; Other personal data provided by you.

We process the data based on the consent basis. You have given consent to register for a conference/symposium/event so that, for example, registration points can be awarded after participation, registration, signature. You have given consent to participate so that the relevant registration points can be awarded to your personal data. This also means that you can withdraw your consent at any time. You can read about this under “rights of data subjects” and under “contact” below. The consequence of withdrawing your consent is that your points will not be awarded.

Obtaining personal data (general)

If you use the services of ALEGRIA HEALTH BV, you provide certain personal data to ALEGRIA HEALTH BV, or personal data about you is obtained in the context of the agreement. Personal data means all data relating to an identified or identifiable natural person. Categories of personal data ALEGRIA HEALTH BV processes the following categories of personal data: • Contact and address details; • Citizen Service Number (BSN); • Passport number; • Nationality; • Gender; • Test result • Phone number; • Date of birth; • Medical data; • IP address; • Payment details; • Other personal data provided by you.

Purpose of processing The personal data processed by ALEGRIA HEALTH BV is intended to: • Contact you to inform you about the services you have taken and their execution; • Scheduling an appointment; • Carrying out our services; • Improving the service; • Performing payments; • Complying with legal obligations • Conducting marketing and communication activities; • Improving the website by analyzing visitor behavior on the website; • Sending newsletters; • Data exchange with third parties for the execution of the services.

Legal basis for processing The processing of personal data is only possible on the following legal grounds: (i) legal obligation, (ii) performance of a contract, (iii) obtained (explicit) consent from the data subjects, and (iv) legitimate interest. Your medical personal data will only be processed, stored, and retained based on your explicit consent. Your personal data is processed because it is necessary for the performance of the contract between you and us. In addition, personal data may be processed for another legitimate interest, such as providing information to you about current events or changes in our services.

Personal data may also be processed by visiting the website if you have given your consent.

Necessity of processing The processing of your personal data is necessary to be able to provide the services. The services that ALEGRIA HEALTH BV provides cannot be fully executed without processing your personal data. If explicit consent is required for specific purposes related to personal data, you must give separate consent for this. Medical personal data is stored in accordance with Dutch laws and regulations.

Automated decision-making There is no automated decision-making.

Retention period The personal data processed by ALEGRIA HEALTH BV is kept in accordance with relevant laws and regulations. If a longer retention period is necessary based on legal or regulatory requirements, the personal data will be kept longer in accordance with these requirements. All (obtained) personal data is not kept longer than strictly necessary.

Processing by third parties ALEGRIA HEALTH BV shares personal data solely with Alegria Health BV with third parties if this is strictly necessary for the execution of an agreement and to comply with relevant laws and regulations. Personal data is not sold. ALEGRIA HEALTH BV may have a legal obligation to share personal data with third parties. If personal data is shared with third parties, data processing agreements are concluded for this purpose. The third parties with whom personal data is shared are:

Security of Personal Data ALEGRIA HEALTH BV takes the protection of your personal data seriously and, taking into account the state of the art, implementation costs, as well as the nature, scope, context, and processing purposes and the likelihood and severity of varying risks to the rights and freedoms of individuals, takes appropriate technical and organizational measures to ensure a level of security appropriate to the risk.

Under 16 years old? If you are a minor, under the age of 16, you may only give consent for the processing of your personal data with the consent of one of your parents or legal guardian. It is important that your parent(s) or guardian reads this statement. They can also exercise the rights you have regarding the personal data you leave with us, such as the right to object to the (further) processing of your personal data or the right to access and correct your data.

Rights of data subjects As a data subject, you have the following rights: Right to access; As a data subject, you have the right to obtain confirmation of whether or not your personal data is being processed and, when that is the case, to obtain access to the processing thereof. Right to rectification; You have the right to rectify and supplement incorrect data. Right to data portability; Without undue delay, a data subject should obtain the transfer of personal data concerning him or her. Right to restriction of processing; As a data subject, you have the right to restriction of the processing of your personal data. For this, please contact ALEGRIA HEALTH BV. In some cases, you have the right to data portability; A data subject has the right to receive the personal data concerning him or her, which he or she has provided to ALEGRIA HEALTH BV, in a structured, commonly used, and machine-readable format and to transfer this data to ALEGRIA HEALTH BV without hindrance from the data controller to whom the data was provided. Right to object; The data subject has the right to object at any time, for reasons related to his or her specific situation, to the processing of personal data concerning him or her, including profiling based on those provisions. ALEGRIA HEALTH BV ceases processing the personal data unless there are compelling legitimate grounds for processing that outweigh the interests, freedoms, and rights of the data subject related to the exercise, establishment, or substantiation of a claim by Alegria Health BV.

Complaint If you have a complaint about how ALEGRIA HEALTH BV handles your personal data or wish to exercise any of the above-mentioned rights, you can contact us via the website or by email at office@alegriahealth.com. ALEGRIA HEALTH BV will respond to your request as soon as possible, but no later than 4 weeks. You can also file a complaint with the Dutch Data Protection Authority. This is the competent enforcement authority. You can contact them via this link: Contact details general | Dutch Data Protection Authority

Changes to Privacy Statement ALEGRIA HEALTH BV can change the privacy statement at any time. The most recent version is published on the website. Therefore, always check the website for the most recent version. If the new privacy statement has consequences for how we process data already collected about you, we will inform you by email.

Applicable law • Dutch law applies to these terms and conditions. The court of the place of residence/business of the administrator is exclusively competent for any disputes concerning these terms and conditions, unless a legal exception applies.

Contact • For questions, product information, or information about the website itself, you can contact: Sacha Goossens, helpdesk@alegriahealth.com, 085-5801842. • For privacy-related questions, you can contact our Privacy Officer: Margaret Krijnen, office@alegriahealt.com, 0855801842.

Cookie Statement ALEGRIA HEALTH BV uses technical and functional cookies to optimize the website. Cookies are small text files sent by visiting a website to make user experiences more efficient. According to the law, ALEGRIA HEALTH BV may store cookies on your device if these cookies are strictly necessary to use the website. For other types of cookies, your consent is required. We recommend accepting cookies for the user-friendliness of the website. Visitors to the website have a check-in option.

The cookies used by ALEGRIA HEALTH BV are functional cookies: these cookies ensure that the website works properly. These cookies have no impact on personal privacy, so no consent is required. These cookies, for example, store your browser settings so that our website can be viewed best, or that the website remains accessible (load balancing), but also cookies that ensure that no other cookies may be placed (no-follow). With your permission, we place “tracking cookies” on your computer. We use these cookies to track which pages you visit, thus building a profile of your online behavior. This profile is not linked to your name, address, email address, etc., but only to tailor advertisements to your profile so that they are as relevant to you as possible.

On the website of ALEGRIA HEALTH BV, Google cookies are also placed for Google Analytics. This means that ALEGRIA HEALTH BV cannot link information to a natural person. We do not keep track of what you do on the internet. Google Analytics may be obliged under applicable laws and regulations to provide insight into this data. If you have any questions about this, you can contact us via .

Use of social media ALEGRIA HEALTH BV uses cookies from third parties to optimize the website. Some cookies are placed by third-party services displayed on the website. Third parties include Google Analytics and social media (LinkedIn, Facebook (Instagram), Twitter). The privacy and cookie policy of the respective company applies to the use of cookies from other companies (third parties). When you click on the social media button on the website, a social media cookie is placed. This allows the social media party to recognize your IP address when you share an article from the website. For the cookies of social media parties and the data and/or personal data they collect with them, ALEGRIA HEALTH BV refers you to the privacy and cookie statements of these parties.

Browser settings If you do not want websites to place cookies on your device that you use to view the website, you can adjust your browser settings. Before a cookie is placed, you will receive a warning and you must give permission for the cookie. If you do not do that, it may, for example, result in the website not working well. You can adjust the settings of your browser so that your browser rejects all cookies and also the cookies of third parties. You can also delete placed cookies. To do this, you must adjust the settings of your browser via preferences, and then you can adjust the privacy settings. This privacy statement does not apply to third-party websites connected to this website via links. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend reading the privacy statement of these websites before using them.

Contact • For questions, product information, or information about the website itself, you can contact: Sacha Goossens, info@alegriahealth.com, 085-5801842.

Privacy Statement

Privacy Statement Alegria Health BV Netherlands B.V. Version January 16, 2024