1. U geeft aan geen toestemming gegeven te hebben voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door testaanbieders berust niet op de toestemming van de burger wiens persoonsgegevens verwerkt worden. De grondslag voor het verwerken van de voor- en achternaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en de geboortedatum van de te testen persoon is noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst, namelijk het kunnen maken van een testafspraak. De grondslag voor het verwerken van het BSN-nummer en het type en documentnummer van het getoonde identificatiebewijs is het voldoen aan wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in de Wet publieke gezondheid en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.[1]

  1. U vraagt om het wissen van zijn persoonsgegevens.

Op grond van artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft een persoon in bepaalde gevallen het recht om van een verwerkingsverantwoordelijke te eisen dat zijn persoonsgegevens gewist worden. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld zijn, of wanneer de verwerking berust op de toestemming van deze persoon en deze toestemming ingetrokken wordt.

De testaanbieder verwerkt persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting en ter uitvoering van een overeenkomst. Wanneer persoonsgegevens hier niet langer voor nodig zijn, dient de testaanbieder te voldoen aan een verzoek om deze te wissen.

De testaanbieder dient tevens de wettelijke maximale bewaartermijnen te hanteren. Op grond van de Wet publieke gezondheid mag een negatief testresultaat niet langer dan 4 weken bewaard worden. Een positief testresultaat mag maximaal 12 maanden bewaard worden.

 

 

[1] Het BSN-nummer wordt verwerkt op grond van art. 8 lid  1 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg en art. 24 lid 1 sub a en 25 lid 2 van de Wet publieke gezondheid. Het type en documentnummer van het identificatiebewijs worden verwerkt op grond van art. 6 lid 2 van de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.